Browsing Category

O̠no̠ṛhẽ

Ańjom Pe

 Ańjom pe e gidrạkoge Kạṭić khonge school tege Calaḱ hoyoḱ okte nạpitrege Akel bidiạ hameṭ lạgittege.…

Pạhil

Pạhil pạhil pạhil -- Ińaḱ pạhil oṛaḱtiń gogo aḱ kukhi, Pạhil pạhil pạhil -- Ińaḱ pạhil…

LẠUṚIẠ

Iń bạń ńel akada East India Company aḱ harket́, Bạń ńel akada iń Pakistani aḱ saset́. Ńeledaiń…

Hako Kaṭkom

Ho̠ṛ ho̠po̠naḱ maraṅ rạskạ po̠ro̠b so̠hrae, Um, dada,khuṭạu, jale sakrat. Oṛaḱ oṛaḱ  rạskạ reaḱ…

Ń A P A M

Ńapam Ńapam Ńapam hoyoḱa mit́din Unredo ạḍi rạskạ baṅ hoyoḱa, Menkhan ńapam do hoyoḱ talaṅgea.…