Browsing Category

O̠no̠ṛhẽ

LẠUṚIẠ

Iń bạń ńel akada East India Company aḱ harket́, Bạń ńel akada iń Pakistani aḱ saset́. Ńeledaiń…

Hako Kaṭkom

Ho̠ṛ ho̠po̠naḱ maraṅ rạskạ po̠ro̠b so̠hrae, Um, dada,khuṭạu, jale sakrat. Oṛaḱ oṛaḱ  rạskạ reaḱ…

Ń A P A M

Ńapam Ńapam Ńapam hoyoḱa mit́din Unredo ạḍi rạskạ baṅ hoyoḱa, Menkhan ńapam do hoyoḱ talaṅgea.…

Hoe Dak

Bạisạk jusṭi cando ạyuṕ bela Hende rimil rakaṕen ńut́ge, Hoe daḱ darae kan hud hud Pạchim disom khon…