Nawa Kho̠bo̠r

So̠mbat

Sikhnạt

1 of 9

To̠las

940×90 Banner

Nitak̕ Kho̠bo̠r

Bises Mãhã

1 of 10

Facebook Page

- Advertisement -

Khobor Ko

1 of 69

Sãota ạricạli

1 of 3

Nawa Piṛhi

1 of 2

Cas Bas

JONḌRA

Mase̠ be̠ṅge̠t́ am Latar cetan co̠ṭ, Haere! hạriạṛ jonḍra E̠kal moṭa-moṭa pho̠ṭ. Haraena buruiena Teṅgo…

Khilạḍ

1 of 8

Rạskạ Jo̠ṅ

1 of 2

Maejiu Sakam

Gogo Mãhã

Dulạṛ do̠ aema lekanaḱ menaḱ niạ dhạrtire ar boeha dulạr, gati dulạṛ, juri dulạṛ, Baba dulạṛ ar hõ…
1 of 3

Ạn ạri

Mution se̠ Khotiạnre̠ Ńutum O̠l Caṛhao̠

Mution se̠ Khotiạnre̠ Ńutum O̠l caṛhao̠ Jumi-Jae̠ga re̠aḱ kho̠tiạnre̠ ńutum o̠l caṛhao̠ se̠ bo̠do̠l do̠ ạḍi jạruṛ biso̠e kana. Ar baṅ baḍae̠ khạtirte̠ o̠kte̠ o̠kte̠ no̠a kạmire̠ ae̠ma le̠kan haro̠nre̠bo paṛao̠ daṛeaḱa.…

Jion bańcaoḱ Daḱ Ar Manwakoaḱ Hok

 Sạri sạrige daḱ do aboaḱ jion soṅge ạḍi ãṭge jopoṛao gea. Daḱ begor o̠ko̠e jiwian ko hõ bako bańcao daṛelea. Onatege ko menakada, ‘Daḱ reaḱ eṭaḱ se ulṭạu  ńutum do Jion kana’. Hoṛ ho̠po̠naḱ sereń rehõ daḱ reaḱ…

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Itihas

Baḍaejoṅ- 7 Hello!

Mobile se telephone te galmarao okte̠ pạhilre̠ Hello, Hello bon me̠ngot́eda, menkhan noa Hello katha do cekate̠…

BÕS MÃHÃ

Calaoe̠n Sạnicar 13 tạrik re̠aḱ March cando̠ do̠ tahẽkana ạḍi hahaṛa mãhã ‘Bõs Mãhã’. Ạḍi mano̠t…

Bises Mãhã

Niropon Ho̠ṛmo̠

Mask kho̠n hõ hoe Daṛeaḱa Ko̠ro̠na

Ko̠ro̠na  teṅgo daram lạgit́ mit́ṭenge alga upại menaḱa ar o̠na do̠ mask ho̠ro̠ḱ. Bajare̠ aema lekan mask ńamoḱ kana. Teheń gapama ho̠ro̠ḱ bandenaḱ são milạu kate mask ko̠ ho̠ro̠ḱeda. Me̠nkhan aema ho̠ṛge mask do̠ bako…

“HUDIS GANḌO̠N RE̠ BO̠HO̠Ḱ HATAṄ”

Iń do̠ kạṭić tahẽn re̠ Baṅgla Cinema re̠n ạḍi maraṅ Fan do̠ń tahẽ kana.  Sasalha, me̠taḱme̠ ạḍi jhũḱ mo̠nte̠ Baṅgla Cinema ńe̠l lạgit́ haṕta re̠aḱ pon din tạṅgi re̠ṅ tahẽnkan tahẽna. O̠ṛaḱ re̠ mit́ṭaṅ po̠nḍ…

Sãohet̕

Robarṭ Brus

Mit́ṭen rajae tahẽkana. Uniaḱ ńutum do̠ Roberṭ Brus. Uni do̠ lạṛhaireye bhagaoena, ar aćaḱ disom hõe reć…

Gidrạ Sakam

Santals Times Desk

ST editorial