Lelha Gadha

Mit́ atore mit́ṭen karbạriại tahẽkana. Ado uni karbạriạ do joto lekan saoda se jinisko Gadha aḱ dea rege…

Toyo Ar Ạk

Mit́ṭen Toyo tahẽkana. Uni Toyo do Ạk ạḍige kusiaḱa. Onate jaoge din hiloḱ Ạk goḍae calaḱa. Mit́din do…