Jion bańcaoḱ Daḱ Ar Manwakoaḱ Hok

Adv. Probhat Tudu Dhaka Judge Court & Income and Tax Advisor, Dhaka Taxes Bar Associations

image_pdfPDFimage_printPrint

 Sạri sạrige daḱ do aboaḱ jion soṅge ạḍi ãṭge jopoṛao gea. Daḱ begor o̠ko̠e jiwian ko hõ bako bańcao daṛelea. Onatege ko menakada, ‘Daḱ reaḱ eṭaḱ se ulṭạu  ńutum do Jion kana’. Hoṛ ho̠po̠naḱ sereń rehõ daḱ reaḱ gun ko sarhaote aema lekan kạhini, aema lekan o̠no̠ṛhẽ, aema lekan sereńko  menaḱa. Joto lekan dho̠ro̠m puthirege daḱ reaḱ biso̠e do̠ o̠l akana. Daḱ tege bon saphaḱa, daḱ tege bon umoḱa, daḱ tege aboaḱ tetaṅ bo meṭawa. Aboaḱ janam re hõ daḱ, aboaḱ bapla rehõ daḱ, aboaḱ gujuḱre hõ daḱ, aboaḱ jion reaḱ dinạm din   khemaore daḱ do̠ ạḍi jạruṛaḱ kana.

Sạri katha do̠ noa kana je, daḱ be̠go̠r aboaḱ jiwi do̠ baṅ bańcaoḱ tabona. Disomren Diku se Islam dhoromre pạtiạuḱ akanko do̠ ḍo̠bo̠ḱ lahare daḱ teko ujuḱa. Khristan dho̠ro̠mre pạtiạu akan ko hõ Girja calaḱ lahare um sapha kate ko boloḱa girjạḱ. Hindu se Hindu dho̠ro̠mre pạtiạu akan ko hõ Pujạ lahareko um saphaḱa. O̠nka leka Buddho se Buddhisṭ dho̠ro̠mre pạtiạu akan ko hõ Pujạ lahare ko um se aruṕ sapha kate ko pujạya.

Jionre dho̠ro̠m panja lạgit́ daḱ do̠ ạḍi jạruṛaḱ kana mente ńamo̠ḱa o̠nkage aboaḱ dhạrti jion khemao lạgit́ aema lekan jạruroḱaḱ biso̠eko menaḱ tabona o̠kado̠ Ho̠k se Ạidạriko metaḱ kan. Pạhilre roṛ rạput́ do̠ jạruṛ menaḱa je, ‘Ho̠k/Ạidạri’ do̠ cet́ kana mente? Aso̠lre Ho̠k me̠nte̠ do̠ no̠age bon bujhạua, “Aboaḱ jio̠n khemao̠ lạgit́ tinạḱgan jạruṛo̠ḱ aḱ ko menaḱ ar o̠nako do̠ ạn lekate se aboaḱ hudis cetanre tear se sajao̠ akana.”  Sạrige ho̠k do̠ ạn kho̠n do̠ baṅ tear akana, menkhan aboaḱ jio̠n ṭanḍire nana hunạr manwako bhitritege.

Ạn ren Bhage mit́ṭen guruko metaekan, Semon do̠ ạḍi napaeteye roṛ akada-“Iń lạgit́ eṭaḱko cet́ ceka jạruṛakoa noa kan gea ińaḱ Hok do̠.” Sạrige aboaḱ somaj re abo cet́ leka aboaḱ dạyik kạmibon kạmiyeda o̠na cetanrege ho̠k do̠ ṭehaḍoḱ kana. Jemon bo men daṛekea,

1) Gidrạ baḍae/Cet́/Paṛhao ocoko do̠ gharońj ren lạṭu koaḱ dạyik kana; 2) Dho̠ro̠m guruko do̠ Jaher pujạ se girjạ oṛaḱre dho̠ro̠m po̠rcarte hoṛko bạrićaḱ khon ko ruạṛ koa ar o̠na do̠ onkoaḱ dạyik kana. 3) Mahasoe kodo̠ gidrạko napaeteko  cet́ akoa. 4) Somaj ạyurko do̠ napaete somaj ko ạyura. 5) Disạm ạyurko do̠ akoren disom hoṛ ko lạgit́ joto kạmi purạu hoyoḱtakoa; 6) Oṛaḱren mukhiạko do̠ oṛaḱren joto hoṛ lạgit́ hudisoḱ lagaoakoa; nonkaleka mit́ hoṛ ar mit́ hoṛ bisoete dạyik menaḱ taya ar ona do̠ aboaḱ somporko cetanre teṅgo akana.

Aema o̠kte aboaḱ dạyik kạmiko hõ judi babon kạmi purạu  lekhan  abo hõ aboaḱ ho̠k khon do̠ bo eṛanoḱa se babon hameṭ daṛeaḱa. Cedaḱ je, Ho̠k ar Dạyik do̠ poesa reaḱ deya leka hanasa ar noasa kana. Ar noa Ho̠k do̠ aboaḱ kạmi talate ge so̠do̠ro̠ḱa. Aboak no̠a Ho̠k do̠ pea biso̠e cetanre teṅgo akana-

No̠a nạmuna do̠ no̠nka lekate bon bujhạu daṛekea, Gharo̠ńj kho̠n eho̠ṕ kate so̠maj, So̠maj kho̠n eho̠ṕ kate diso̠m, Diso̠m kho̠n eho̠ṕ kate Dhạrti ren manwako soṅge aboaḱ somporko. Gharo̠ńjren member se lekhawan ho̠ṛ baṅkhan jemo̠n gharo̠ńj reaḱ  jahan biso̠ere ho̠k do̠ baṅ tahen tabona. O̠nka lekage diso̠m reaḱ jahan

 dạbi se ho̠k ńam lạgit́ do̠ diso̠mren lekha akan se janamakan ho̠ṛ hoyoḱ jạruṛa ar diso̠m calao dharare o̠l caṛhao̠ akan manwakoaḱ ho̠k lekage aćaḱ ho̠k do̠e bhoga.

Ar dhạrti re ho̠k ńam lạgit́ do̠ dhạrti reaḱ  o̠neko menet́ kan English te ‘Declaration on Human Rights’ ar baṅgla te ‘Manobadhikar’ Ghosona potro o̠ka do̠ 1948 sal reaḱ 10 December cando kho̠n heć hijuḱ kan. O̠nate aboaḱ Ho̠k se Ạidạri do̠ un o̠kterege teṅgo keṭejo̠ḱa tin o̠kte abo o̠na so̠ṅge jo̠po̠ṛao̠ se somporko tahen tabona ar aboaḱ aso̠l se ho̠kaḱ dạbi bon kho̠j daṛeaḱa ar o̠na dạbi do̠ aṅgoćo̠ḱa se manaḱa; ar o̠na tayom ge aboaḱ Ho̠k Ạidạri do̠ purạuḱa.

Manwa Ho̠k/ Manobadhikar/ Human Rights reaḱ kathako disạ ocobon lạ̣git́ tho̠ṛa katha:

Sạrige abo bon ńel lekhan Manwa+Ho̠k/O̠dhikar = Manwa Ho̠k Ạidạri. Mit́ ṭen ho̠ṛaḱ jio̠n khemao̠ se bańcao̠ tahen lạgit́ jo̠to̠ lekan ho̠k kan gea Manwa Ho̠k se Manobadhikar do̠. No̠a ko mo̠dre aso̠l biso̠e ko do̠ no̠ako kana-

 Jo̠m–ńu reaḱ Hok;

  • Bańcao̠ḱ reaḱ Ho̠k;
  • Ạn lekate bańcao̠ḱ reaḱ Ho̠k;
  • Aboaḱ mot jạhir reaḱ Ho̠k;
  • Aboaḱ Jarwaḱ reaḱ Ho̠k;
  • Dho̠ro̠m-ko̠ro̠m reaḱ Ho̠k;
  • Sompottire mạlik hoyoḱ reaḱ Ho̠k;
  • Aboaḱ ạri-cạli manao̠ se ganao̠ reaḱ Ho̠k;
  • Cecet́ reaḱ Ho̠k;
  • Jirạu ar rạskạ reaḱ Ho̠k.

No̠ṅka leka 25 goṭen Manwa Ho̠k Ạidạri ko se Manobadhikar do̠ o̠l caṛhao̠ akana. O̠ka do̠ dhạrtiren jo̠to̠ manwako lạgit́ kan.

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.