Daily Archives

October 17, 2021

    Meskoć

                              Meskoć Dactor khon sạṅgiń re tahẽn reaḱ upại: Gidrạ: Baba, dinạm din…

Hulạs Landa

Cẽṛẽ leka tinạḱlaṅ uḍạuḱ Serma uḍạu uḍạuteń laṅgayena. Den thoṛa sãhẽt́ dulạṛ Oka jhạl khon…