“HUDIS GANḌO̠N RE̠ BO̠HO̠Ḱ HATAṄ”

Zonathon Hasda

image_pdfPDFimage_printPrint

Iń do̠ kạṭić tahẽn re̠ Baṅgla Cinema re̠n ạḍi maraṅ Fan do̠ń tahẽ kana.  Sasalha, me̠taḱme̠ ạḍi jhũḱ mo̠nte̠ Baṅgla Cinema ńe̠l lạgit́ haṕta re̠aḱ pon din tạṅgi re̠ṅ tahẽnkan tahẽna. O̠ṛaḱ re̠ mit́ṭaṅ po̠nḍ he̠nde̠ (sada-kalo) tv tahẽkana. Lukhibar, sokolbar, ar sunibar. Haṕta re̠aḱ no̠a pe̠ dinge̠ BTV portha re̠ Baṅgladesi cinema procaroḱ kan tahẽna. No̠a cinema ńe̠l khạtir ae̠ma te̠g sikạroḱ hoyoḱa. No̠nkanaḱ aṭkarbuj unigei bujhạua o̠ko̠eaḱ gharońj re̠ o̠na niạm tahẽkana.

E̠ṭaḱ se̠c katha baṅ bạṛtikate̠ mul katha se̠ćbo̠n he̠ćle̠nge̠. Jo̠kho̠nge̠ baṅgla cinema do̠ń ne̠le̠t́ tahẽna un o̠ḱte̠ge̠ń tạṅkhiye̠t́ tahẽna cinemare̠ dal-dapal, rapṭha-rạpṭhi, usạt- upusạt e̠mante̠aḱ lagaore̠ge̠ tahẽna. Cinema re̠ jo̠kho̠n hãhãe ạḍi jore̠ko̠ raga, un o̠kte̠ o̠na raḱ re̠aḱ scene ńe̠lle khan ińaḱ mẽt́ mit́ ko̠na kho̠n ce̠daḱ coṅ mit́ bar ṭho̠p daḱ jo̠ro̠ḱ kan tahe̠na. Ńe̠le̠t́ tahẽaṅ jãhãe Ovine̠ta se̠ Ovine̠tri jo̠kho̠n ragako̠ unre̠ kạumạuate̠ ko̠ṛamre̠ kajaḱtei ce̠ṭago̠ḱa. Amon bhańjte̠ kathako̠ ro̠ṛa mo̠neke̠am Dulạṛ, hudis- ganḍo̠n, duk jala e̠mante̠aḱ jo̠to̠ ãṭkaraḱ no̠a ko̠ṛam re̠ me̠naḱ mãyãm kunḍi (Ridpindo) do̠e sambṛaoeda.

No̠a ko̠ ńe̠l ńe̠lte̠ tho̠ṛagan do̠ń hara burue̠na. Skul re̠ science ńutuman mit́ṭaṅ rạskạwanaḱ o̠na so̠ṅge̠ so̠ṅge̠ dukanaḱ biso̠I do̠ń bachao hataoke̠da. Thiḱ un o̠kte̠ re̠ ar mit́ṭen baṅgla cinema oḍoḱena.Nayo̠ḱ do̠e tahẽkana Ononto Jolil. Cinema re̠aḱ ńutum do̠ andaj hoyoḱ kana “NI:SARTHO  VALOBASA”.

No̠a cinema re̠ uduḱakan mit́ṭen scene ińaḱ mo̠n re̠ ạḍi ãṭ bhạbito̠ḱ kana. Cinema mit́ o̠kte re̠ Nayoḱ aćaḱ ko̠ṛam kho̠n mãyãm kunḍi oḍoḱke̠da, aćaḱ dulạr aćre̠n naikae bujhạuae lạgit́. Un o̠kte̠ń hudiso̠ḱ kan tahẽna no̠nkanaḱ duḱanaḱ, rạskạ, jala ạikạuḱ jo̠to̠aḱge niạ m̃yãm kunḍi kho̠n ạyuro̠ḱkan tahẽkana. Baṅ !! Science re̠ hećkateć ńe̠l kedạń aboaḱ se̠ jãhãe ho̠ṛaḱge mo̠n me̠nte̠ ce̠t́ge bạnuḱa. Khan cinema ńe̠l do̠ń bạgike̠da. No̠nkanaḱ bin-baḍae kho̠bo̠r seć mo̠niń emkeda.

Katha ro̠ṛ ro̠ṛte̠ ce̠daḱ coṅ e̠ṭaḱ sećge̠ń calaḱkana!! No̠nkage hoyoḱkana! Sãote̠ ạḍi maraṅ mit́ṭen udaho̠ro̠n do̠ń emke̠da. No̠a khạtirte̠ ikạń kho̠jke̠da. Nito̠ḱ mul babo̠d re̠ heć hoykoḱ. Aboaḱ koṛam bhitri re̠ mo̠n me̠nte̠ cet́ge bạnuḱa.jo̠to̠ge aboaḱ bhul dharona. Abo duḱ re̠ bon paṛaolen khan koṛam re̠ ti emkate̠ cet́ leka coṅ mit́te̠ kạmi baṛae abon. No̠a hudis kate̠ je̠ aboaḱ koṛam bhitrire̠ mo̠n me̠naḱa me̠nte̠. No̠nka le̠khan aboaḱ mo̠n do̠ hapeḱa. Nito̠ṅ manao hatao lagaḱa je̠ o̠na aboaḱ bhul dharo̠na. O̠na re̠aḱ karo̠ntet́ do̠ aso̠le aboaḱ bo̠ho̠ḱ hataṅ bhitrire ukuakan me̠naḱa.

Abo tho̠ṛagan re̠ hõ SENNAYTONTRO babo̠d re̠ bon baḍae daṛeakada. Jo̠kho̠n aboaḱ ho̠ṛmo̠re̠ siḱṛićko̠ ge̠r bon unre̠ Sennayu te̠ ãṭkar daṛeaḱa ar bo̠ho̠ḱ hataṅre̠i kạmia ar abo ti se̠ e̠ṭaḱ jinisko̠ te̠bon ãṭkar daṛeaḱa. No̠nḍe aboaḱ ho̠ṛmo̠re̠ bo̠ho̠ḱ hataṅ re̠aḱ bhag me̠naḱa. To̠be Sennayutontro 2 bhag te̠bon bhaga.

  1. Kendrio sennayutontro
  2. Prantio sennayutontro

No̠a kendrio sennayutontro re̠aḱ maraṅ bhag do̠ aboaḱ bo̠ho̠ḱ hataṅ. O̠kaṭaḱ aboaḱ bo̠ho̠ḱ me̠taḱme KROTI  tala̠ re̠  napaete̠ me̠naḱa.No̠a kho̠nge jo̠to̠aḱ hudis ganḍo̠n, dulạṛ bon ãṭkara. Ar ạuṛiaḱte̠  abo do̠ mãyãm kunḍi (Ridpindo) kajakte̠bo ceṭago̠ḱa.Nito̠ṅ abo mit́ṭen biso̠i bon o̠nman lege̠.   No̠a bo̠ho̠ḱ hataṅ do̠ aboaḱ go̠ṭa ho̠ṛmo̠ do̠e sambṛaoeda.No̠a bo̠ho̠ḱ hataṅ re̠aḱ hõ go̠ṭho̠n bhag me̠naḱa. O̠na bhag le̠kate̠ no̠a bo̠ho̠ḱ hataṅ do̠e kạmieda. Abo do̠ latar re̠aḱ pạhilaḱ chobire̠ bo̠ho̠ḱ hataṅ re̠aḱ pe̠ (3) bhagbon ńam akada.No̠ako̠ do̠  hoyoḱkana:

  1. Samaṅ bo̠ho̠ḱ hataṅ
  2. Tala bo̠ho̠ḱ hataṅ
  3. Tayom bo̠ho̠ḱ hataṅ

Niạ bo̠ho̠ḱ hataṅ re̠aḱ mit́ṭen bhag do̠ hoyoḱkana Thelamas. O̠kaṭaḱ do̠ abo dosaraḱ chobi re̠aḱ ostitto mońte̠bon oprom daṛeaḱa. No̠a bhag do̠ aboaḱ nijaḱ ar samajik ạn –ạri sodora. E̠ṭaḱ hoṛ jo̠kho̠nge bon jo̠ṭe̠t́koa,ar mo̠nre̠bon ãṭkara: khange̠  abo ho̠ṛmo̠ ar mo̠n se̠ćte̠ o̠kaṭaḱ jalabo̠ bujhạu no̠a hõ Thelamas kho̠nge hijuḱa. Ar hõ bon ńe̠lle khan jãhãegebon dulạṛko̠, jãhãe cetanre raṅgao emanteaḱ ar hõ aemage aboaḱ samaṅ boho̠ḱ hataṅ re̠aḱ Hypothelamas bhag do̠e sambṛao baṛaeda.

No̠age hoyoḱkana “HUDIS GAṄḌO̠N RE̠ BO̠HO̠Ḱ HATAṄ”

Mo̠ne ke̠dáṅ ạḍi maraṅgeń olke̠da. Dulạṛiạ pạṭhuạ cet́lekae hataoa bạṅ baḍaea. To̠be te̠heń do̠ niạ  dhạbićge.

JO̠TO̠KO̠ JO̠HAR!!

   

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.