HUḌIŃ CASA KOṚA

-Pạulus Hembrom (Poha Ḍạr) Ḍumkạ Inḍia

image_pdfPDFimage_printPrint

Iń do̠ Huḍiń casa koṛa,

Khe̠tre daḱiń aṛe phoṛa,

Siạḱạń khe̠tre khadbad,

Hoṛo darere lagaoạń khad.

Bạnuḱa khil papaṛdaṅ bạihạṛ,

Hane ko̠yo̠gme cạriạko̠nḍ hariạṛ,

Mo̠ne̠y landae rạskạ jala jiạṛ,

Ńe̠lkom cẽ̠ṛẽ̠ hõ̠co̠ huhạṛ.

Daḱ ńũruḱ cahe̠ huḍur,

Khaṭaoḱregeń tahe̠n lukur-lukur,

Daḱ kho̠n bańcao menaḱtiń chatar,

Iń do̠ń umul ona latar.

Iń do̠ kạnạń casa ho̠po̠n,

Arjaojo̠ạń hoṛo dana dho̠n,

Jo̠male̠ E̠ṅga apaho̠n,

Iso̠r sarhaoete kocoṛ arle̠ do̠n.

Ro̠ṭe rạḱ ańjo̠mo̠ḱ ṭo̠rṭo̠r-ṭo̠re,

Khaṭaoḱạń ińdo̠ co̠re-mare,

Iń do̠ kạnạń casa koṛa,

Cekate hale̠ casa kạmi bạń oṛa.

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.