O̠KO̠E KANAE UNI KẠRIGO̠L?

-Paulus Hembrom(Poha ḍạr) Ḍumka India

image_pdfPDFimage_printPrint

O̠ko̠e kanae uni Kạrigo̠l?

Nunạḱ mõ̠ńj muṭhạne e̠mat́me,

Nunạḱ mõ̠ńj rupe e̠mat́me,

O̠ko̠e kanae uni Kạrigo̠l?

Nunạḱ husnạḱ,

Nunạḱ cehra do̠e benaoket́me,

O̠ko̠e kanae uni Kạrigo̠l?

Nunạḱ le̠ńje̠rre benaoket́me,

Nunạḱ saj-sãwãrtey sajaoket́me,

O̠ko̠e kanae uni Kạrigo̠l?

Hạriạṛ dhạrti talae benaoket́me,

Rup,muṭhạn,ho̠ṛmo̠ jo̠to̠e e̠mat́me,

Dukiń bujhạuet́,

E̠ke̠n sãhẽ̠t́ baco̠e o̠ṅãt́me,

O̠ko̠e lekanić bhala baco̠e hahaṛaḱ?

O̠ko̠e lekanić bhala baco̠e mạluṅoḱ?

O̠ko̠e lekanić bhala baco̠e bhaṛoḱ?

Bhạgangeae uni Kạrigo̠l,

Benaoket́meae go̠l-go̠l,

O̠ko̠eaḱ mẽ̠t́ bhala amre calaḱ,

O̠ko̠eaḱ mẽ̠t́ bhala amre baṅ ḍhaṅo̠ḱ,

O̠ko̠e lekanić bhala am ńe̠lte baetạkić,

Bo̠ho̠ḱ horasire mõ̠ńjge nạkić,

O̠ko̠e kaṭ jibạ am ńe̠lte bae harhaoḱ,

Sesanre uni Kạrigo̠l do̠ iń se̠ć kho̠n aema sarhao.

 

(Noa citạr do̠ John Emmi Sorenaḱ Fb bhit kho̠n ạḍi mano̠t se̠le̠t́ hataoakana).

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.