SIŃ SADO̠M E̠NE̠Ć

O̠lo̠ḱić---Bimạl Hansda, O̠l ucạṛić---Paulus Hembrom"Poha Ḍạr"Ḍumkạ

image_pdfPDFimage_printPrint

Kaṛaṕ -kaṛaṕ saṛaṕ-saṛaṕ,

Siń sado̠mkin e̠ne̠ć;

Jhunkạ saḍe jhunur-jhunur,

Gidrạ khe̠ne̠ć-khe̠ne̠ć.

Ghane do̠kin laha calaḱ,

Ghane do̠kin pạcạḱ;

Beṛhaetekin e̠ne̠ć ạcur,

Dhạcri lạcạḱ-lạcạḱ.

Siń sado̠m kamsao koṛa,

Ńe̠l tạkinam saj;

Ạrsi lagao urmạlte,

Bo̠ho̠ḱ tạkin baj.

Banar lipur pạigạn,

Hursil suyuṛ-suyuṛ;

Siń sado̠m e̠ne̠ć ńe̠ńe̠l,

Ho̠ṛma guyuṛ-guyuṛ.

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.