Mution se̠ Khotiạnre̠ Ńutum O̠l Caṛhao̠

- Advocate Probhat Tudu

image_pdfPDFimage_printPrint

Mution se̠ Khotiạnre̠ Ńutum O̠l caṛhao̠

Jumi-Jae̠ga re̠aḱ kho̠tiạnre̠ ńutum o̠l caṛhao̠ se̠ bo̠do̠l do̠ ạḍi jạruṛ biso̠e kana. Ar baṅ baḍae̠ khạtirte̠ o̠kte̠ o̠kte̠ no̠a kạmire̠ ae̠ma le̠kan haro̠nre̠bo paṛao̠ daṛeaḱa. O̠nate̠ no̠a so̠ṅkha re̠ no̠a o̠l re̠aḱ iń kurumuṭu ke̠t́a. English pạrsi (Mution) khon no̠a do̠ ãṛgo he̠ć akana; o̠kado̠ kho̠tiạnre̠ ńutum o̠l caṛhao̠ se̠ ńutum bo̠do̠lko me̠taḱ. 1956 se̠rma lahare̠ no̠a biso̠e ce̠tanre̠ o̠ko̠e̠ manwa koaḱ jahan hudisaḱ do̠ baṅ tahẽkana. Ce̠daḱje̠ un o̠kte̠re̠ do̠ jumi se̠ bhumi do̠ jumidar koaḱ go̠bo̠lre̠ tahẽkana. 1956 se̠rma re̠aḱ April cando re̠aḱ 14 tạrikre̠ joumidar ar mo̠ddho̠so̠to bhogi koaḱ ạidạriko cabakate̠ jumire̠n aso̠l mạlikko ar jumi re̠aḱ tinạḱgan (poriman) ko re̠aḱ biso̠eko o̠l caṛhao̠ akana. Hal Nagad se̠ record re̠aḱ sudhrạu (soṅso̠dhon) do̠ Mution re̠aḱ ạḍi jạruṛ bisoe kana. Mution se̠ ńutum o̠l caṛhao̠ me̠nte̠ do̠ jumi-jae̠gare̠n nãwã mạlik me̠taḱme pạhil mạlik bad kate̠ nãwã mạlikaḱ ńutum o̠l caṛhao̠ bujhạuḱa.

Mution se̠ ńutum o̠l caṛhao re̠aḱ jo̠ste̠t́: Nãwã reco̠rdre̠ khotiạnko hõ jạruṛ hoyoḱ khan bo̠do̠l kate̠ reco̠rd Halkoron se̠ Up-to-date lạgit́ State Acquisition and Tenancy Act 1950 se̠rma re̠aḱ 143 dharare̠ no̠a do̠ be̠bo̠sta akana. State Aquisition and Tenancy Act re̠aḱ 143 dhara le̠kate̠ Collector do̠ ạn re̠aḱ sakam re̠ o̠l caṛhao̠ akan ponaḱ o̠ṅso̠ re̠aḱ latarre̠ nãwãte̠ bo̠ndo̠bo̠s se̠ dudhrạu (so̠ṅsodho̠n) lạgit́ Revised (Record of Rights) re̠aḱ aso̠l bhul (Bo̠nafide mistake) ho̠ele̠n khan nãwãte̠ o̠l caṛhao̠ o̠coye lạgit́ nẽho̠rae̠ hoyoḱa. No̠a do̠ Collectoraḱ mit́ṭe̠n dạyik kạmi kantaya.

 1. Ńutum o̠l caṛhao̠ khạtirte̠ nãwã kho̠tiạn o̠l oḍoko̠ḱa. Sarkaraḱ record re̠ nãwã hoṛaḱ ńutum o̠l caṛhao̠ḱ taya.
 2. Jumi-Jae̠ga kiriń- ạkhriń kate̠ hõ nãwã ńutum o̠l caṛhao̠ se̠ nãwã record baṅ hoe̠ khạtirte̠ pạhil mạlikaḱ ńutum o̠l tahen khạtirte̠ pạhil mạlik do̠ e̠ṛe̠ kate̠ o̠na jumi-jae̠ga arhõ do̠hṛae̠ te̠ se̠ te̠sarte̠ e̠ṭaḱ ho̠ṛko ṭhe̠ne̠ ạkhriń daṛe̠aḱa. Ar o̠nate̠ ae̠ma le̠kan muskilaḱ do̠ hoe̠ daṛe̠aḱa. O̠nate̠ ńutum o̠l caṛhao̠ do̠ ạḍi jạruṛa.
 3. Ńutum o̠l hạṭiń tãhen khan Khajna e̠m ạḍi algao̠a.
 4. Baṅ khan rin, O̠ṛaḱ-Duạr te̠ar ar e̠mante̠aḱ re̠ ńutum ol caṛhao̠ do̠ ạḍi jạruṛa.
 5. Nijaḱ Jumi-Jae̠ga nij ńutumte̠ o̠l baṅ tahen khan e̠ṭaḱ so̠ṅge o̠warisko se̠ jumi so̠rre̠n e̠ṭaḱ mạlikko akoaḱ ńutum dolilre̠ o̠l caṛhao̠ lạgit́ko kurumuṭu daṛe̠ḱa.

Ńutum O̠l caṛhao̠ do̠ bar le̠kate̠ hoe̠ purạuḱa. O̠na do̠ no̠nka le̠ka-

 1. Aso̠l khotiạnre̠ o̠lakan ńutum bad kate̠ nãwã jumi se̠ e̠ṭ̣aḱ ńutum o̠l caṛhao̠ le̠kate̠.
 2. Jumi-Jae̠gare̠n jãhãe̠ bhạgidar se̠ nãwã mạlik pạhil khotiạn khon aćaḱ ńutum bad kate̠ oḍoke̠ me̠njo̠ṅa me̠nte̠ ać moto e̠ṭaḱ khotiạn re̠ ńutum o̠l caṛhayae̠ le̠kate̠.

State Acquisition and Tenancy Act re̠aḱ 116 dhara le̠kate̠ jãhãe̠ mạlikaḱ mit́ṭe̠n moujare̠ me̠naḱ mimit́ go̠ṭe̠n khotiạn re̠aḱ mimit́ go̠ṭe̠n dag no̠mbo̠r ko Revenue Officer aḱ aṅgocte̠ o̠na apan ạ̣pin dag no̠mbo̠r ko do̠ mit́ṭe̠n khotiạnre̠ o̠l caṛhao̠ oco daṛe̠aḱa. Ar 117 (1) (C) dhara re̠aḱ niạm o̠l caṛhao̠akan le̠ka ae̠ma owariskoaḱ khotiạn do̠ hạṭiń kate̠ apan ạpin kho̠tiạn bo bo̠ndo̠bo̠s daṛeaḱa. Ar no̠a lạgit́ Revenue Officer ṭhe̠n o̠l caṛhao̠ akan e̠ṭaḱ owarisko se̠le̠t́ ardas se̠ nẽho̠r lagao̠ḱa. Nẽho̠r ciṭhi se̠ Ardas do̠ Baṅgladiso̠mre̠ do̠ bạṛti kae̠te̠  Baṅla pạrsite̠ko o̠le̠da. O̠nate̠ Baṅgla pạrsite̠ nẽho̠r ciṭhi re̠aḱ nạmuna do̠ń o̠le̠da.

Motions se Ńutum o̠l chaṛhao o̠kte jạruṛaḱ kago̠jko:

 1. S.C, S.A, ar R.S khotiạn se̠ po̠rca re̠aḱ pho̠ṭo co̠py.
 2. Registry akan do̠lil re̠aḱ asol co̠py se̠ attested co̠py.
 3. O̠warisaḱ aso̠l certificate.
 4. Judi lahare̠ jumi-jae̠ga hạṭiń akan khan jumi hạṭiń re̠aḱ po̠rca co̠py.
 5. Khajna re̠aḱ rosid.
 6. A ar R.S re o̠l caṛhao̠ akan kho̠tiạn selet́.
 7. Town se̠ so̠ho̠r elakare̠ jumi tãhen khan Servear officer hote̠te̠ o̠doḱ akan/ o̠l caṛhao̠ akan report.
 8. Jumi-Jae̠ga case/ Dewani mo̠kaddo̠ma hote̠te̠ declare akan rai re̠aḱ attested co̠py ar sudhrạu (soṅsodho̠n) akan kho̠tiạn co̠py.

Mution se Ńutum o̠l caṛhao̠ re̠ kho̠ro̠c do̠ no̠nka le̠ka:

 1. Ardas (Abedon) se̠ nẽhor ciṭhi babot 5 (moṛẽ) Ṭaka.
 2. Notice babo̠t 2 (bar) Ṭaka e̠ke̠n 4 ho̠ṛ lạgit́, o̠na kho̠n bạṛti hoṛko lạgit́ do̠ e̠ke̠n 0.50 paisa hisạb te̠ ạdiyako.
 3. Reco̠rd Sudhrạu (so̠nso̠dho̠n) lạgit́ 200 (bar sae) Ṭaka fee e̠m ho̠yo̠ḱa.
 4. Mimit́ go̠ṭe̠n mution kho̠tiạn babo̠t 43 ( pon gel pe) Ṭaka e̠m hoyoḱa.

Hisa̠b le̠kate̠ ńelo̠ḱ kana moṭre̠ 250 Ṭaka,+No̠ṭice babo̠t 4 Ṭaka, ar o̠na kho̠n jạsti mimit́ hoṛ ko lạgit́ 0.50 paisa kho̠ro̠co̠ḱa.

[NB: Ae̠ma o̠kte̠ so̠rkar do̠ mution fee ko bo̠do̠l daṛeaḱa; o̠nate̠ noa biso̠e te̠ kho̠bo̠r hatao̠ jạruṛa]

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.