Birganjre̠ Santals Times re̠aḱ so̠po̠lha Bạisi

image_pdfPDFimage_printPrint

Ho̠la 19 September 2020 sạnicar ạyuṕbela Dinajpur Jilạ re̠aḱ Birganj jo̠gdo̠l mission re̠ Santals Times ren Sasaṕṛao̠ić teamren mit́ hoṛ Santal O̠no̠liạ, Columnist, Researcher Mano̠tan Mithsilak Murmu do̠ 11 go̠ṭe̠n santal kuṛi-ko̠ṛa são̠ mit́ so̠po̠lha bạisi re̠ye̠ duṛuṕe̠na.

Onko do̠ Santals Times reaḱ katha ańjo̠mkate̠ ạḍiko rạskạye̠na. So̠po̠lhare̠ noako katha rakaṕe̠na:-

  1. Santali pạrsi jiwẽt́ do̠ho̠e̠ do̠ ạḍige̠ jạruṛa.
  2. Apan ạpin aḍepaseren santal boeha miserako ṭhen niạ santals times re̠aḱ katha lại saḍe.
  3. Santals Times lạgit́ jao̠ge o̠lo̠ḱ e̠mo̠ḱ re̠aḱ kurumuṭuea.
  4. Santals Times hara rakaṕ lạgit́ go̠ṛ̣o̠-go̠po̠ṛo̠ e̠mo̠ḱ lagao̠ḱa.

Niạ bạisi re̠ duṛuṕle̠n ko̠ṛa kuṛi kodo̠ sanamge school college re̠ko  paṛhao̠ḱ kana.

image_pdfPDFimage_printPrint

Comments are closed.